Xuất bản thông tin

null Triển khai việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

Triển khai việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Có thể bạn quan tâm