Xuất bản thông tin

null Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm