Xuất bản thông tin

null Thông báo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất

Có thể bạn quan tâm