Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, khoá XII, kỳ họp thứ nhất

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, khoá XII, kỳ họp thứ nhất

 

STT

Số, ký hiệu VB

Nội dung

Chi tiết

01

01/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

02

02/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

03

03/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

04

04/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

05

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về số lượng, cơ cấu Uỷ viên các Ban của HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

06

06/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

07

07/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

08

08/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên UBND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

09

09/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

10

10/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND Thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

11

11/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách thành phố Sa Đéc năm 2021

Tải về

12

12/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

13

13/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

14

14/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường 2  khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

15

15/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường 2  khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

16

16/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường 3  khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

17

17/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường 3  khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

18

18/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường 4  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

19

19/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường 4  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

20

20/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường 1  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

21

21/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường 1  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

22

22/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường Tân Quy Đông  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

23

23/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường Tân Quy Đông  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

24

24/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Quy Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

25

25/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Quy Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

26

26/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND Thành phố, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

27

27/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

28

28/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

29

29/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban KT-XH HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

30

30/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

31

31/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND phường An Hoà khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

32

32/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND phường An Hoà khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

Có thể bạn quan tâm